Life After Life

Watch film trailer

film details

Country(ies): China

Language(s): Mandarin

Year: 2016

Running time: 80

Director(s): Zhang Hanyi

Producer(s): Jia Zhangke, Zhang Yong

Writer(s): Zhang Hanyi

Cinematographer(s): Chang Mang

Editor(s): Mathieu Laclau

With: Zhang Li, Zhang Mingjun, Wang Jishan

Print Source:
Ramonda Inc.
91 rue de Ménilmontant
75020 Paris, France
pramonda@gmail.com
pascale@pascaleramonda.com
http://www.pascaleramonda.com

Lead Sponsor